Política de Privacitat

INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Granollers Escena S.L és una empresa pública de l'Ajuntament de Granollers que té com a missió gestionar la política municipal d'arts escèniques i fomentar-ne l'accés.

GRANOLLERS ESCENA, S.L, com a responsable del tractament, garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en allò que respecte a les seves dades personals, objecte de tractament pels diversos serveis municipals de Teatre Auditori de Granollers i Escena GrAn, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679).

GRANOLLERS ESCENA, S.L només tracta les dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament, segons el Reglament General de Protecció de Dades.  

GRANOLLERS ESCENA, S.L. aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, lliurant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb un llenguatge fàcil d’entendre i, a la vegada, facilitant l’exercici de drets per mitjà de formularis.

Així mateix, GRANOLLERS ESCENA, S.L. té designat un delegat de protecció de dades, d’acord amb el que disposa l’article 37.1.a. del Reglament general de protecció de dades (2016/679). L’adreça de contacte del Delegat de Protecció de Dades és dpd@ajuntament.granollers.cat

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades per GRANOLLERS ESCENA, S.L.

1. Responsable del tractament
Responsable del tractament. GRANOLLERS ESCENA, S.L
Direcció postal: : carrer Torres i Bages, 50 08401 Granollers
Telèfon: 938405121
Correu electrònic: info@escenagran.cat

2. Delegat de Protecció de Dades: : dpd@ajuntament.granollers.cat

3. Període de conservació
Venda d’entrades: les seves dades personals es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per la qual es van recaptar i per determinar les possibles responsabilitats que es poguessin derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades.

Registre d’usuaris i enviament d’informació segons les vostres preferències: les seves dades personals es conservaran fins que vostè s'oposi a aquest tipus de tractament, la qual cosa pot fer en qualsevol moment, sol·licitant-nos que desitja deixar de rebre aquest butlletí.

4. Base jurídica del tractament
Les bases jurídiques que legitimen el tractament de les dades personals de les persones interessades, en base a les competències i funcions de Granollers Escena, són les següents:

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

Article 6.1.b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el que l'interessat és part.
Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament
Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament

5. Finalitats del tractament

- Venda de entrades d’espectacles i concerts Escena Gran.

- Registre d’usuaris del serveis i l’enviament de novetats, noticies i informacions sobre  activitats culturals i formatives, iniciatives i d’altres serveis relacionats amb la gestió encomanada, segons les vostres preferències, manifestades pel consum cultural en l’àmbit del projecte cultural ESCENA GRAN.

- Control d’accessos: seguretat d’instal·lacions, dependències i persones del Teatre Auditori de Granollers. Registre i control de visites a les dependències del Teatre Auditori de Granollers.

6. Quins són els teus drets?

Les persones titulars de les dades tractades pel Teatre Auditori de Granollers tenen reconegut el dret en tot moment a exercir el dret d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies o inexactes, de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides, i a la portabilitat de les dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

També per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Teatre Auditori de Granollers deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Per exercir aquests drets podrà posar-se en contacte amb Teatre Auditori de Granollers presentant el formulari corresponent al correu electrònic info@escenagran.cat o al correu postal a Teatre Auditori a la Plaça de la Porxada, 6 08401 Granollers (Barcelona) .

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a l’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica a www.apd.cat.

7. Destinataris de les dades: Altres administracions públiques competents en la matèria, quan correspongui

8. Procedència de les dades personals: Les dades personals objecte de tractament per Teatre Auditori de Granollers en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics o en compliment d’una obligació legal procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants, o d’altres administracions públiques d’acord amb les previsions legals.

9. Categories de dades objecte de tractament: Dades identificadores, dades relatives a les característiques personals: estat civil, família, naixement, lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat, dades acadèmiques i professionals o relatives al lloc de treball, i categories especials de dades, i altres dades que es puguin aportar pel ciutadà, depenent del tràmit administratiu o actuació municipal.

10. Descarregeu tots els models d'exercici de drets aquí:
Dret d'Accés -
aquí
Dret de Limitació Tractament - aquí
Dret d'Oposició - aquí
Dret de Portabilitat - aquí
Dret de Rectificació - aquí
Dret de Supresió- aquí